/      /   

اعضای هیات مدیره

 

مهندس احمد موسوی

مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره

 

 
 

علی فرهادپور

مدیر مالی و رئیس هیات مدیره

 

 

علی احمدی لیوانی

عضو هیات مدیره