/      /   

مدیران شرکت

نام و نام خانوادگی : سید احمد موسوی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد شیمی تجزیه

سمت : مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

 

نام و نام خانوادگی : علی فرهاد پور

مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری

سمت : مدیر مالی و رئیس هیات مدیره

 
 

نام و نام خانوادگی : حسین حسن نتاج

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی صنایع

سمت : مدیر کارخانه

 
 

نام و نام خانوادگی : مرضیه شهابی

مدرک تحصیلی : دکترای شیمی آلی

سمت : مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت

 
 

نام و نام خانوادگی : روشن قاسمی

مدرک تحصیلی : کارشناس مهندس شیمی

سمت : سرپرست تولید

 

نام و نام خانوادگی : نادر تیموری

مدرک تحصیلی : دکترای شیمی تجزیه

سمت : مدیر کنترل کیفیت

 

نام و نام خانوادگی : یدالله نصیری

مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی شیمی

سمت : مدیر تحقیق و توسعه

 

نام و نام خانوادگی : علیرضا واحدی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی برق

سمت : مدیر پروژه ها

 

نام و نام خانوادگی : یاسر یدالهی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد جامعه شناسی

سمت : مدیر حراست

 

نام و نام خانوادگی : حیدر نصیرنیا

مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی مکانیک

سمت : مدیر فنی و مهندسی

 
 

نام و نام خانوادگی : سیف الله آزادی

مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت بازرگانی

سمت : مدیر منابع انسانی

 

نام و نام خانوادگی : علی قاسمی

مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی صنایع

سمت : مدیر برنامه ریزی