/      /   

اعضای هیات مدیره

 

دکتر محمد نادری علیزاده

مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره

دکترای تخصصی (P.H.D) فارماکولوژی

 
 

مهندس احمد موسوی

مدیر کارخانه و رئیس هیات مدیره

کارشناس ارشد شیمی تجزیه

 

علی فرهادپور

مدیر مالی و عضو هیات مدیره

کارشناس حسابداری