/      /   

تصفیه پساب

تصفیه پساب

مدیریت شرکت در قبال ایجاد چنین صنعت حساس و استراتژیک در منطقه ای زیبا و سرسبز خود را متعهد نموده است که همه امکانات را در جهت حفظ محیط زیست بکار گیرد .

بدین منظور سیستم تصفیه پساب های صنعتی و انسانی را با استفاده از آخرین تکنولوژی طراحی، اجرا و بطور همزمان با شروع بهره برداری از واحدهای تولیدی راه اندازی کرده است .

تصفیه خانه فاضلاب شرکت انتی بیوتیک سازی ایران از نوع بیولوژیکی بوده و شامل ، ایستگاه پمپاژ فاضلاب ، مخزن متعادل سازی ، واحد خنثی سازی ، مخزن ته نشینی اولیه ، راکتورهای UASB ، فرایند لجن فعال مرحله اول و فرایند لجن فعال مرحله دوم میباشد . در مخزن متعادل سازی تعدیل کمی و کیفی جریان فاضلاب بودجود آمده و در راکتورهای UASB، هیدرولیز یا شکست ماکرومولکولها ، تبدیل مواد آلی سبک به اسیدهای آلی و نهایتاً تبدیل اسید های آلی به گاز متان صورت میگیرد و در فرایند لجن فعال مرحله اول ودوم از دستگاههای هواده سطحی مکانیکی نوع ثابت استفاده گردیده است که عمل اکسیژن دهی و اختلاط که لازمه فرایند است بخوبی حاصل میگردد.

این سیستم با راندمان بسیار بالا، پساب را به گونه ای تصفیه می کند که خروجی آن نه تنها در آبیاری مزارع قابل استفاده می باشد، بلکه با شرایط کاملا مناسب به آبهای سطحی منطقه تخلیه می گردد .

سیستم های تصفیه گازهای خروجی از واحدهای تولیدی و همچنین سیستم های بازیابی ایجاد کننده بو در شرکت طراحی شده تا هیچگونه تاثیر نامطلوبی بر هوای منطقه نداشته یاشد .