/      /   

نیروگاه

واحد نیروگاه

واحد نیروگاه، قلب تپنده شرکت را در اختیار دارد.

این واحد با دارا بودن 2 دستگاه بویلر 10000 لیتری و چیلر آمونیاکی و جذبی نیرو اصلی کارخانه را فراهم میکند