/      /   

پشتیبانی

واحدهای پشتیبان

تداوم فعالیت ها واحدهای تولیدی برای ارائه محصولات خود در بالاترین سطح استانداردهای کیفی و کمی مستلزم پیوستگی خدمات پشتیبانی میباشد