/      /   

تضمين كيفيت

تضمين كيفيت

كليه مديران، سرپرستان و كاركنان مجتمع، طي دوره هاي متعدد و متوالي آموزشهاي لازم در زمينه رعايت اصول GMP در كل كارخانه را فرا گرفته و بطور مداوم براي اجراي دقيق مقررات اين اصول، پيگيريهاي لازم انجام مي پذيرد نهادينه شدن اين مقررات و اعمال كليه دستورالعمل هاي ايمني و بهداشت در جهت حفظ سلامت كامل نيروي انساني شاغل ميباشد