تولید آنتی بیوتیک به روش آنزیمی

تولید والزارتان

مصاحبه تلویزیونی مدیر عامل شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران

تیزر،روابط عمومی شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران

شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران در مسیر توسعه پایدار